Gia đình tôi đang làm giấy đỏ một thửa đất nhưng theo ước tính ban đầu của chi cục thuế thì tiền sử dụng đất mà chúng tôi phải đóng là rất cao.

Chúng tôi có thể xin nợ khoản tiền này hay không?

Nguyễn Thị Lan

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO trả lời: Việc ghi nợ tiền sử dụng đất được Chính phủ quy định rõ tại khoản 8 Điều 2 Nghị định 120/2010 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 198/2004). Theo đó, hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định mà chưa có khả năng tài chính để nộp có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi “nợ tiền sử dụng đất” trên giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận. Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận và được trả nợ dần khi có khả năng về tài chính trong thời hạn tối đa là năm năm. Sau năm năm mà chưa trả hết nợ thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Như vậy, gia đình chị được ghi nợ và trả nợ tiền sử dụng đất theo quy định nêu trên.

Nộp lệ phí trước bạ

Tôi vừa mua nhà nhưng chưa rõ phải đóng trước bạ theo giá Nhà nước quy định hay theo số tiền mua bán nhà ghi trên hợp đồng?

tranphuongthuy@... yahoo.com

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HÙNG trả lời: Theo Điều 5 Thông tư 124/2011 của Bộ Tài chính, UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương, chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng giá tính lệ phí trước bạ đối với từng loại tài sản để UBND cấp tỉnh có cơ sở xem xét, ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ tài sản áp dụng tại địa phương trong từng thời kỳ. Đối với đất, giá tính thu lệ phí trước bạ là giá đất do UBND cấp tỉnh quy định theo quy định của pháp luật về đất đai. Đối với nhà, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, xây dựng giá tính lệ phí trước bạ nhà, căn cứ giá thực tế xây dựng “mới” 1 m2 sàn nhà đối với từng cấp nhà, hạng nhà và tỉ lệ chất lượng còn lại của nhà cho phù hợp với tình hình thực tế.

Vậy nên cơ quan thuế sẽ căn cứ theo bảng giá do UBND cấp tỉnh quy định để tính lệ phí trước bạ nhà, đất của bạn.

TP ghi