Phạm nhân được đối thoại định kỳ 6 tháng 1 lần
(PLO)- Định kỳ sáu tháng một lần giám thị trại giam phải tổ chức đối thoại trực tiếp với phạm nhân.

Bộ Công an đang cho lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an trong thời hạn hai tháng, kể từ ngày 23-7-2019.

Đây là dự thảo lần hai được đưa ra để lấy ý kiến góp ý. Đáng chú ý trong dự thảo Thông tư lần này quy định trách nhiệm của giám thị trại giam, giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, hiệu trưởng trường giáo dưỡng là định kỳ sáu tháng tổ chức một lần cho phạm nhân, trại viên, học sinh đối thoại trực tiếp với giám thị trại giam, giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, hiệu trưởng trường giáo dưỡng.

Định kỳ tiếp công dân mỗi tháng một lần, nghe ý kiến phản ánh của công dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân.

Mục đích của việc thực hiện dân chủ ở trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo cho phạm nhân, trại viên, học sinh thực hiện đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định của pháp luật.

Đồng thời xây dựng lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu

Ngoài ra, dự thảo cũng nêu rõ phạm nhân, trại viên, học sinh được tham gia bình xét thi đua, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật, được đề xuất ý kiến đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Phạm nhân, trại viên, học sinh được quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; được kiến nghị với giám thị trại giam, giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, hiệu trưởng trường giáo dưỡng đối với những biểu hiện tiêu cực, thiếu sót trong quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh của cán bộ, chiến sĩ công tác tại trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, những lời nói, cử chỉ, hành động sai trái, lệch lạc, vi phạm pháp luật của phạm nhân, trại viên, học sinh khác.

Thông tư này có hiệu lực sẽ thay thế cho Thông tư số 05/2016 ngày 20 tháng 01 năm 2016.

HỮU ĐĂNG