Sở Tư pháp TP.HCM đang thụ lý hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của:

Họ và tên    :         Trần Phương Mai

Giới tính      :          Nữ

Sinh  ngày   :          06/9/2003

Nơi sinh      :       Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ chiếu số :          C0978600

Cấp ngày    :          13/01/2016

Cấp tại                 :           Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Địa chỉ cư trú        :           6/26 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam và Điều 20 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp TP.HCM thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan biết việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của trẻ Trần Phương Mai. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo, nếu phát hiện người xin thôi quốc tịch Việt Nam thuộc trường hợp chưa được thôi hoặc không được thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam thì thông báo cho Sở Tư pháp TP.HCM tại địa chỉ số: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

Điện thoại số: (028) 38297052