Hộ gia đình ông Huỳnh Huy (Quảng Ngãi) có sáu người, trong đó ba người đã đóng BHYT bắt buộc, ba người còn lại trong hộ chưa tham gia BHYT. Nay ông Huy muốn mua BHYT tự nguyện cho một mình cha của ông thì có được không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Công văn số 1018/TTg-KGVX ngày 10-6-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT và tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9-9-2015 của BHXH Việt Nam ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Công văn số 3170/BHXH-BT ngày 24-8-2015 của BHXH Việt Nam về lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, trường hợp cha của ông Huy đang cư trú tại địa phương, có nhu cầu tham gia BHYT theo hộ gia đình thì đại diện hộ gia đình kê khai danh sách hộ gia đình có tham gia BHYT (mẫu DK01) ban hành kèm theo Công văn số 3170/BHXH-BT gửi đại lý thu hoặc BHXH cấp huyện trên địa bàn nơi sinh sống để mua thẻ BHYT. 
Cha của ông Huy không phải trình cơ quan quản lý các loại giấy tờ để chứng minh về đặc điểm thân nhân, về sự tham gia BHYT của thành viên hộ gia đình.

(Theo chinhphu.vn)