Vậy mức lương hưu hằng tháng của tôi được tính như thế nào?

Bạn đọc Hoàng Thị Phượng (TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Mức lương hưu hằng tháng đối với người tham gia BHXH tự nguyện được quy định tại Điều 74 Luật BHXH 2014, Điều 3 Nghị định số 134/2015 và Điều 3 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH. Theo đó, mức lương hưu của bà Phượng là:

- Tỉ lệ lương hưu hằng tháng của bà Phượng (tại tháng 6-2018, khi bà đã đủ 55 tuổi) được tính như sau:

+ Thời gian đóng BHXH của bà Phượng là 28 năm một tháng, tháng lẻ một tháng được tính là nửa năm, nên số năm đóng BHXH để tính hưởng lương hưu của bà Phượng là 28,5 năm.

+ 15 năm đầu tính bằng 45%;

+ Từ năm thứ 16 đến năm thứ 28,5 là 13,5 năm, mỗi năm tính bằng 2% thì tính thêm:13,5 x 2% = 27%;

Tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bà là: 45% + 27% = 72%.

- Mức lương hưu hằng tháng của bà Phượng là:

72% x 6 triệu đồng/tháng = 4.320.000 đồng/tháng.

Chưa đủ thời gian đóng BHXH có được hưởng lương hưu?

Tôi năm nay 60 tuổi, tham gia BHXH bắt buộc được 12 năm, sau đó tham gia BHXH tự nguyện được bốn năm, như vậy tôi có được hưởng lương hưu hằng tháng không?

Bạn đọc Nguyễn Đình Hà (Hà Tĩnh)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo khoản 1 Điều 73 Luật BHXH 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu thì ông đủ điều kiện về tuổi đời nhưng không đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH nên chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu. Để được hưởng lương hưu hằng tháng, ông có thể lựa chọn đóng cho đủ 20 năm theo phương thức sau:

- Đóng hằng tháng;

- Đóng ba hoặc sáu hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu (bốn năm) để hưởng lương hưu. Thời điểm hưởng lương hưu là tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.