Cấp hộ chiếu mới, có phải nộp lại cái cũ?
Trước đây, hộ chiếu cũ của tôi là hộ chiếu ở tỉnh khác (hiện vẫn còn thời hạn).

Nay tôi đã đổi CMND ra Hà Nội, tôi làm thủ tục đổi hộ chiếu thì có phải nộp hộ chiếu cũ hay không?

Vũ Hà (vuha.varans@gmail.com)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Văn (TP.HCM), trả lời: Theo Thông tư 07 ngày 30-1-2013 của Bộ Công an (sửa đổi Thông tư 27) quy định việc cấp lại hộ chiếu (hộ chiếu bị mất, bị hư hỏng, còn thời hạn cần cấp lại, tách trẻ em trong hộ chiếu của mẹ hoặc cha) ngoài giấy tờ quy định thì phải bổ sung giấy tờ các trường hợp sau:

• Trường hợp mất hộ chiếu thì nộp đơn trình báo mất hộ chiếu theo quy định tại điểm 3 Mục II của thông tư này;

• Trường hợp hộ chiếu bị hư hỏng hoặc hộ chiếu còn thời hạn thì nộp lại hộ chiếu đó;

• Trường hợp tách trẻ em trong hộ chiếu của mẹ hoặc cha thì nộp hộ chiếu…

Như vậy, khi bạn làm thủ tục cấp lại hộ chiếu mới do hộ chiếu của bạn còn thời hạn thì bạn phải nộp lại hộ chiếu đó theo quy định nêu trên cho cơ quan cấp hộ chiếu.

KIM PHỤNG ghi