Hỏi:

Do biển số xe tôi bị hỏng nên tôi có đến công an huyện để xin cấp lại biển số xe mới. Hồ sơ tôi đã nộp từ ngày 11-2-2019 và được cấp giấy hẹn nhưng không ghi ngày giờ trả biển số. Tôi có hỏi thì được anh cán bộ tiếp nhận trả lời rằng: Khi nào có sẽ báo đến nhận. Đến nay đã gần hai tháng rồi mà tôi vẫn chưa nhận được biển số mới. Xin hỏi có điều luật nào quy định về thời gian cấp biển số xe không?

Bạn đọc Hoàng Nguyên (Huyện Châu Thành, Đồng Tháp).

Trả lời:

Theo Điều 4 Thông tư 15/2014/TT-BCA Quy định về thủ tục đăng ký xe như sau:

- Cấp biển số xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.

- Cấp mới, đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe; cấp hồ sơ sang tên, di chuyển xe; cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe thì thời gian hoàn thành thủ tục không quá hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất thì thời gian xác minh và hoàn thành thủ tục không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cấp lại, đổi lại biển số xe ngay sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải chờ sản xuất biển số thì thời gian cấp, đổi lại không quá bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp đăng ký tạm thời thì cấp giấy đăng ký xe và biển số xe tạm thời ngay trong ngày.

Như vậy, trong trường hợp của bạn thì đã bị quá thời hạn quy định để được cấp lại biển số xe. Bạn nên đến nơi nộp hồ sơ để trình bày lý do để được giải quyết.