Tôi khởi kiện hành chính yêu cầu quận hủy bỏ quyết định hỗ trợ bồi thường và tính lại đơn giá đất cho gia đình tôi.

Tòa sơ thẩm bác yêu cầu của tôi. Tôi kháng cáo và tòa phúc thẩm ra quyết định chấp nhận đơn kháng cáo, buộc UBND quận hủy bỏ quyết định hành chính và ban hành quyết định mới, đồng thời tính lại giá đất cho gia đình tôi.

Dù bản án tòa đã tuyên rõ nhưng hơn một năm nay UBND quận vẫn không thực hiện theo. Tôi muốn hỏi việc bản án hành chính ra thì thời gian thi hành là khi nào và nếu người phải thi hành án (THA) chậm thi hành có bị vi phạm không, xử lý như thế nào?

Bạn đọc có địa chỉ mail nguyenhuong…@yahoo.com.vn

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Tại Điều 311 Luật Tố tụng hành chính có quy định trường hợp bản án, quyết định của tòa án đã hủy toàn bộ hoặc một phần quyết định hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh thì quyết định hoặc phần quyết định bị hủy không còn hiệu lực. Các bên đương sự căn cứ vào quyền và nghĩa vụ đã được xác định trong bản án, quyết định của tòa án để thi hành.

Trường hợp bản án phúc thẩm đã tuyên hủy bỏ quyết định công bố giá trị bồi thường và buộc UBND quận phải tính lại giá trị bồi thường cho người bị thu hồi đất nên UBND huyện phải có nghĩa vụ thực hiện theo bản án này.

Thời hạn tự nguyện thi hành bản án là 30 ngày kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của tòa án.

Nếu quá thời hạn tự nguyện THA mà người phải THA không thi hành thì người được THA có quyền gửi đơn đến tòa án đã xét xử sơ thẩm ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của tòa án.

Tại Nghị định 71/2016 quy định về việc xử lý trách nhiệm trong THA hành chính đối với công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật về THA hành chính thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định như khiển trách, cảnh cáo, bạ bậc lương, giáng chức, cách chức và buộc thôi việc. Đồng thời, người đứng đầu cơ quan, tổ chức thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc THA hành chính cũng chịu trách nhiệm tương ứng.