Tôi tham gia bảo hiểm y tế gia đình tại một bệnh viện (BV) huyện ở TP.HCM. Vậy nếu tôi khám chữa bệnh trái tuyến thì tôi được hưởng tỉ lệ BHYT như thế nào? 

Ngoài ra, cho tôi hỏi theo từng mã ký hiệu được ghi trên thẻ BHYT thì sẽ được hưởng quyền lợi như thế nào?

Thanh Trúc (Huyện Hóc Môn, TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Luật BHYT quy định: Các trường hợp điều trị nội trú (nằm viện) trái tuyến sẽ được hưởng: 80% x mức quyền lợi được hưởng tại các BV tuyến huyện; 60% x mức quyền lợi được hưởng tại các BV tuyến tỉnh; 40% x mức quyền lợi được hưởng tại các BV tuyến trung ương.

Người tham gia BHYT đi điều trị nội trú trái tuyến tại các BV tuyến tỉnh sẽ được hưởng quyền lợi như sau:

+ Các đối tượng tham gia BHYT như hộ gia đình, doanh nghiệp (GD4, DN4)... (mã quyền lợi mang ký hiệu số 4) thuộc đối tượng được hưởng 80% x chi phí khám chữa bệnh BHYT sẽ được hưởng 60% x 80% = 48%.

+ Các đối tượng như hưu trí, thân nhân người có công, người thuộc hộ cận nghèo (HT3, TC3, CN3) (mã quyền lợi mang ký hiệu số 3) thuộc đối tượng được hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh BHYT sẽ được hưởng 60% x 95% = 57%.

+ Các đối tượng người tham gia kháng chiến, hộ nghèo (CK2, HN2)... (mã quyền lợi mang ký hiệu số 2) thuộc đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT thì sẽ được hưởng 60% x 100% = 60%.

+ Các đối tượng trẻ em, người có công (CC1, TE1) (mã quyền lợi mang ký hiệu số 1) thuộc đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT không giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật theo quy định của BHYT sẽ được hưởng 60% x 100% = 60%.

+ Riêng các đối tượng người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của pháp luật mà trên thẻ BHYT có thêm ký hiệu K1, K2, K3 khi điều trị nội trú tại các BV tuyến tỉnh, tuyến trung ương không cần giấy chuyển tuyến sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Tuy nhiên, theo quy định thì những trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy tờ theo quy định trước khi ra viện.

KIỀU THƯ