Tôi đã làm giấy khai sinh cho con theo quê quán cha thì sau này muốn khai sinh theo mẹ được không? 

Lý do là quê quán của cha không còn tỉnh Hà Nam Ninh, quy định của pháp luật về khai quê quán khi làm giấy khai sinh cho con như thế nào?

Bạn đọc Trần Thị Thùy Dương (hr.christina...@gmail.com)

Luật sư Bùi Quốc TuấnĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Khoản 8 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 quy định quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh.

Do đó, khi làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con thì cha mẹ tự thỏa thuận với nhau về việc xác định quê quán của con sẽ theo quê quán của mẹ hoặc theo quê quán của cha.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 123/2015 quy định cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch 2014 thì việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Theo quy định, nội dung trên giấy khai sinh của cá nhân bao gồm:

- Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch.

- Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú.

- Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

Vì vậy, trường hợp muốn thay đổi về quê quán của con trên giấy khai sinh thì phải có đủ căn cứ để xác định rằng việc xác định quê quán trên giấy khai sinh của con là có sai sót (không đúng với quê quán của cha hoặc của mẹ), do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký khai sinh.

HẢI ĐĂNG ghi