Tôi có thời gian tính hưởng chế độ hưu trí là 22 năm, trong đó 20 năm ba tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. 

Trong 20 năm ba tháng thì có 16 năm tôi làm việc ở nơi có hệ số phụ cấp khu vực 0,7. Vậy cho tôi hỏi, điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu của tôi là bao nhiêu?

Bạn đọc Hoàng Ngọc (TP.HCM)

BHXH TP.HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH, trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện có đủ từ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu được thực hiện theo quy định của pháp luật về BHXH bắt buộc.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 54 Luật BHXH 2014, lao động nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, lao động nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên thì điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu của bạn là từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi.

Khi nào được hưởng lương hưu nếu đủ số năm đóng BHXH?

Thời gian tính hưởng chế độ hưu trí của tôi là 24 năm hai tháng, trong đó có 15 năm ba tháng đóng BHXH bắt buộc. Vậy cho tôi hỏi, trường hợp của tôi đến khi nào thì được hưởng lương hưu?

Bạn đọc Trần Quang Nghị (TP.HCM)

BHXH TP.HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH thì trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện có tổng thời gian tính hưởng chế độ hưu trí từ đủ 20 năm trở lên, trong đó có dưới 20 năm đóng BHXH bắt buộc thì điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Do đó, trường hợp của ông Nghị đã có 24 năm hai tháng đóng BHXH (trong đó có 20 năm đóng BHXH bắt buộc) thì khi đủ 60 tuổi sẽ được hưởng lương hưu.

NGUYỄN CHÂU