Tuan Hung (tuanhung_thuthuy111599@yahoo.com.vn)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Khoản 2 Điều 34 Luật BHXH năm 2014 (có hiệu lực ngày 1-1-2016) quy định lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- Năm ngày làm việc;

- Bảy ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

- Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm ba ngày làm việc;

- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Như vậy, khi vợ bạn sinh con (sinh đôi) thì bạn được hưởng chế độ thai sản nghỉ 10 ngày làm việc (sinh thường), 14 ngày làm việc (phẫu thuật). Bạn có quyền nghỉ bất kỳ ngày nào trong vòng 30 ngày đầu (kể từ ngày vợ bạn sinh con) nhưng phải đảm bảo số ngày nghỉ mà luật cho phép như trên.