Ban hành quy chế tổ chức BQL Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Theo đó, BQL có nhiệm vụ: Hướng dẫn và cấp phép xây dựng công trình; phê duyệt các dự án nhà ở; thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu theo ủy quyền của UBND TP; xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi...

Ngoài ra, BQL còn là cơ quan đầu mối thực hiện việc quản lý sử dụng đất trong khu đô thị này; tham mưu, đề xuất UBND TP ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất; phối hợp các cơ quan chức năng lập thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Đ.LIÊN