Cụ thể, đất ở TĐC đường mặt cắt 7,5 m (3,5-7,5-3,5) thuộc khu TĐC Khánh Sơn 1, quận Liên Chiểu theo mặt bằng giá đất tại Quyết định (QĐ) số 70/2007/QĐ-UBND TP ngày 20-12-2007 là 800.000 đồng/m2.

Đất ở TĐC đường 5,5 m khu TĐC đường Nguyễn Lương Bằng theo mặt bằng giá đất tại QĐ số 62/2012/QĐ-UBND TP ngày 20-12-2012 có giá 1.657.600 đồng/m2.

Đất ở TĐC đường 10,5 m mặt cắt (5-10,5-5) tại dự án khu dân cư tổ 13,14 và khu vực lân cận phường Phước Mỹ theo mặt bằng giá đất tại QĐ số 44/2010/QĐ-UBND TP ngày 24-12-2010 có giá 4.500.000 đồng/m2.

Đất ở TĐC đường 5,5 m mặt cắt (3-5,5-3) tại dự án khu dân cư kho thiết bị phụ tùng An Đồn theo mặt bằng giá đất tại QĐ số 70/2007 có giá 3.080.000 đồng/m2.

Đất ở TĐC đường 5,5 m tại dự án khu vực Trung tâm hành chính quận Sơn Trà theo mặt bằng giá đất tại QĐ số 46/2016/QĐ-UBND TP ngày 20-12-2016 có giá 5.000.000 đồng/m2.