Chủ trì cuộc họp về kết quả rà soát thực hiện Quyết định 33 mới đây, ông Khoa kết luận: Việc ban hành Quyết định 33 là cần thiết, phù hợp với quy định pháp luật. Quá trình thực hiện tại các quận, huyện có sự bất cập, cần chấn chỉnh, do đó cần khảo sát thực tiễn để nắm rõ tình hình tại các địa phương làm cơ sở điều chỉnh cho phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức ba tổ công tác để khảo sát, kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định 33 tại sáu quận, huyện nêu trên. Từ kết quả kiểm tra, TP giao Sở TN&MT phối hợp Sở Tư pháp đề xuất các biện pháp chấn chỉnh tình hình thực hiện; đề xuất bổ sung, điều chỉnh Quyết định 33 cho phù hợp thực tiễn. Dự kiến đầu tháng 6 TP sẽ tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Quyết định 33.