Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT thành lập đoàn thanh tra để thực hiện thanh tra quản lý, sử dụng đất đai tại huyện này. 

Nội dung thanh tra bao gồm thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các dự án kinh doanh hạ tầng khu đô thị, tập trung vào tiến độ triển khai các dự án, việc tuân thủ các quy định điều kiện góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thế chấp ngân hàng…; việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản; việc triển khai các chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện Vân Đồn.

Sở TN&MT phải xây dựng kế hoạch, triển khai ngay và báo cáo kết quả thanh tra về UBND tỉnh trước ngày 30-4.