(PL)- Đó là nội dung đáng chú ý tại dự thảo thông tư liên tịch của Bộ TN&MT và Bộ Tài chính về việc quản lý, hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm.

Theo dự thảo, sau khi nhận được kết quả đo đạc và văn bản xác định chi phí từ đơn vị đo đạc, cơ quan ra quyết định thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm gửi thông báo buộc người sử dụng đất có hành vi vi phạm nộp lại đầy đủ chi phí đo đạc. Người vi phạm phải nộp đúng thời gian, địa điểm quy định, mỗi ngày chậm nộp sẽ bị phạt 0,05% tổng số tiền phải nộp theo thông báo. Người không chịu nộp chi phí đo đạc sẽ bị cưỡng chế.

Sở TN&MT có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thu, nộp kinh phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm để hoàn trả ngân sách theo đúng quy định pháp luật.

HOÀNG VÂN