(PL)- Đó là phản hồi của Bộ Xây dựng trước thắc mắc của doanh nghiệp bất động sản có quỹ đất không hoàn toàn là đất ở xin đầu tư dự án.

Bộ cho hay pháp luật về nhà ở không quy định về trình tự, thủ tục đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư (CĐT) mà Luật Nhà ở năm 2014 chỉ quy định việc lựa chọn CĐT dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua các hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Chỉ định CĐT trong trường hợp nhà đầu tư có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Nhà ở, đồng thời phải “có quyền sử dụng đất ở” hợp pháp.

“Căn cứ các quy định trên, doanh nghiệp đã có quyền sử dụng đất nhưng diện tích đất dự kiến làm dự án chưa hoàn toàn là đất ở thì không thuộc diện được chỉ định CĐT”- Bộ Xây dựng trả lời.

NGUYỄN HÀ