Ngoài ra toàn ngành đã tiếp trên 200 lượt đoàn khiếu kiện đông người. Nội dung khiếu nại tập trung vào việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất và tranh chấp đất đai, cấp giấy đỏ. Theo Bộ TN&MT, khiếu kiện về đất đai vẫn là vấn đề phức tạp ở nhiều địa phương. Tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp ở một số địa phương chưa giảm, nhất là trong thủ tục cấp giấy chứng nhận, giấy phép về môi trường... Điều này gây nhiều bức xúc cho xã hội.

Trong năm 2015, ngành TN&MT sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất; cấp giấy đỏ.

HOÀNG VÂN