Bộ GD&ĐT sửa thông tư sai luật

Tại điểm b khoản 1 Điều 42a Thông tư 04 nêu: Người cung cấp thông tin và bằng chứng về những cá nhân, tổ chức vi phạm quy chế thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin và chứng cứ đã cung cấp, không được lợi dụng việc đó để gây ảnh hưởng tiêu cực đến kỳ thi. Người có bằng chứng về vi phạm quy chế thi có trách nhiệm gửi bằng chứng cho nơi tiếp nhận (Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Trung ương hoặc ban chỉ đạo cấp tỉnh/TP, thanh tra giáo dục các cấp) trong vòng bảy ngày. Kể từ ngày kết thúc ngày thi cuối cùng để xử lý, không được phát tán thông tin cho người khác dưới bất cứ hình thức nào.

Báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 28-2 phân tích nội dung Điều 42a này sai luật, giới hạn quyền tố cáo của công dân được quy định trong Luật Khiếu nại, tố cáo hiện hành. Theo ông Hiển, ngay sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ánh, Bộ GD&ĐT đã tiếp nhận sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 42a như sau: “Người có bằng chứng về vi phạm quy chế thi báo ngay cho nơi tiếp nhận được quy định tại điểm 2 điều này để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. Việc tiếp nhận và xử lý tố cáo vi phạm quy chế thi được thực hiện theo pháp luật về tố cáo”. Thông tư 06 cũng bãi bỏ đoạn “Vi phạm các quy định tại điểm b khoản 1 Điều 42a” ở cuối điểm c khoản 2 Điều 43.

QUỐC VIỆT - V.THỊNH