Bộ TN&MT kỷ luật 27 đảng viên vi phạm

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và cấp ủy trực thuộc đã thi hành kỷ luật 27 đảng viên vi phạm, tăng 25 trường hợp so với nhiệm kỳ trước trong đó: khiển trách 21 trường hợp, cảnh cáo 4 trường hợp, khai trừ ra khỏi đảng 2 trường hợp; xóa tên trong danh sách đảng viên 11 trường hợp do bỏ sinh hoạt đảng 3 lần trở lên trong năm không có lý do.

Giải pháp của ban chấp hành đảng ủy bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020 là thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện và kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời.

Cùng với đó, đảng ủy bộ kịp thời giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng vàđảng viên, đảm bảo đúng quy định của đảng. Tập trung kiện toàn ủy ban kiểm tra, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng cho các cấp ủy vàđội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Mặt khác, đảng ủy bộ thường xuyên sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm yêu cầu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.