Bộ TT&TT nhận nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử

Thủ tướng yêu cầu giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo sửa đổi quyết định của Thủ tướng về thành lập Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử.

Theo đó, chuyển nhiệm vụ thường trực tổ công tác giúp việc chủ tịch Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ TT&TT đảm nhiệm. Bộ TT&TT có trách nhiệm tiếp nhận và triển khai nhiệm vụ thường trực hiệu quả, không làm gián đoạn tiến trình xây dựng chính phủ điện tử.

Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và bộ trưởng Bộ TT&TT khẩn trương bàn giao nhiệm vụ bao gồm cả kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số…