Cả nước đơn giản hóa hơn 3.200 thủ tục hành chính

Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa 3.248 thủ tục hành chính, đạt 68% trong tổng số thủ tục hành chính phải đơn giản hóa.

Thanh tra Chính phủ và các bộ Tư pháp, GTVT, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, NN&PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Thông tin và Truyền thông được đánh giá hoàn thành tốt việc thực thi đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Cả nước đơn giản hóa hơn 3.200 thủ tục hành chính ảnh 1

Người dân đang làm thủ tục giấy tờ tại UBND quận 1,TP.HCM. Ảnh: HTD

Tuy nhiên, theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 của Quốc hội, cơ quan này mới chỉ đưa vào chương trình sửa đổi, bổ sung 12 luật, ba pháp lệnh có liên quan đến đơn giản hóa thủ tục hành chính. So với yêu cầu, còn thiếu 15 luật và năm pháp lệnh. Để tiếp tục đưa công tác cải cách thủ tục hành chính đi vào chiều sâu, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp báo cáo Quốc hội xem xét, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 của Quốc hội việc sửa thêm một số luật, pháp lệnh.

AT