Chi trả hơn 2.100 tỉ tiền bảo hiểm thất nghiệp trong quý I

Tổng số tiền được chi trả bảo hiểm thất nghiệp ước thực hiện là 2.119 tỉ đồng.

Ngoài chi trả trợ cấp thất nghiệp, số người được chi trả hỗ trợ học nghề do thất nghiệp ước thực hiện là 8.160 người, tăng khoảng 10,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số tiền được chi trả ước thực hiện là 18 tỉ đồng.