Chính thức hỗ trợ lãi suất 2%/năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)-  Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 03/2022 hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước theo Nghị định 31/2022.

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất 2%/năm theo Nghị định số 31/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Cụ thể, phương thức hỗ trợ lãi suất thông tư quy định, đến thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi, ngân hàng thương mại lựa chọn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng theo một trong hai phương thức:

Thứ nhất, giảm trừ trực tiếp số lãi được hỗ trợ lãi suất.

Thứ hai, thực hiện thu của khách hàng toàn bộ lãi tiền vay trong kỳ và hoàn trả khách hàng số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi suất trong cùng ngày thu lãi.

Xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất, thông tư qui định các ngân hàng thương mại phải đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho cả 2 năm 2022, 2023 và chi tiết từng năm theo Nghị định 31.

Trường hợp tổng số tiền hỗ trợ lãi suất theo đăng ký kế hoạch của các ngân hàng thương mại nhỏ hơn hoặc bằng 40.000 tỉ đồng, NHNN xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng ngân hàng thương mại theo đăng ký.

Nếu tổng số tiền hỗ trợ lãi suất theo đăng ký kế hoạch của các ngân hàng thương mại lớn hơn 40.000 tỉ đồng, NHNN sẽ xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng ngân hàng thương mại.

Trong quý III-2023, trong trường hợp cần thiết, căn cứ báo cáo của các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét, điều chỉnh hạn mức hỗ trợ lãi suất giữa các ngân hàng thương mại theo nguyên tắc chuyển từ ngân hàng thương mại không có nhu cầu sử dụng hết hạn mức (nếu có) tới ngân hàng thương mại có nhu cầu bổ sung hạn mức (nếu có).

Trường hợp số hạn mức có nhu cầu bổ sung lớn hơn số hạn mức không có nhu cầu sử dụng hết, Ngân hàng Nhà nước thực hiện phân bổ cho các ngân hàng thương mại có nhu cầu bổ sung hạn mức căn cứ theo kết quả thực hiện hỗ trợ lãi suất đến cuối tháng 6-2023 của các ngân hàng thương mại này.