Cho phép chuyển nhượng dự án xã hội hóa

Theo đó, bổ sung thêm lĩnh vực giám định tư pháp vào nhóm bảy lĩnh vực được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa.

Đồng thời, nghị định cũng quy định về chuyển nhượng dự án xã hội hóa. Theo đó, trong quá trình triển khai dự án xã hội hóa trên đất đã được Nhà nước cho thuê mà vì lý do khách quan nào đó không thể tiếp tục thực hiện được thì có thể được phép chuyển nhượng dự án này theo pháp luật về kinh doanh bất động sản. Bên nhận chuyển nhượng dự án vẫn phải bảo đảm tiếp tục thực hiện dự án xã hội hóa theo đúng mục tiêu và mục đích sử dụng đất của dự án. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8.

BÌNH MINH