Chủ tịch nước:Xây dựng nền tư pháp dân chủ, nghiêm minh

Ngày 11-1, chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo, kết luận như trên. 

Theo Chủ tịch nước, tổ chức bộ máy của các cơ quan được giao thực hiện các nhiệm vụ tư pháp đã được kiện toàn. Đồng thời công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, bổ trợ tư pháp được coi trọng. Cạnh đó, chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án từng bước được nâng cao, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng oan, sai; cơ bản đã bảo đảm được quyền con người, bảo vệ lợi ích của Nhà nước... 

Chủ tịch nước đề nghị trong năm 2017, các cấp ủy, tổ chức Đảng có liên quan trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng. Đi cùng với đó là việc thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện sai phạm; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh.