Chức sắc tôn giáo góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Tại hội thảo, hầu hết các ý kiến đồng tình việc sửa đổi HP 1992 là cần thiết, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước hiện nay cũng như trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Đề cập đến Điều 25 có nội dung liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo, nhiều đại biểu đề nghị trong HP sửa đổi nên quy định rõ hơn. Cụ thể như trong khoản 1 Điều 25 nên thêm “không ai có quyền bắt buộc theo hay không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật;” khoản 2 Điều 25 nên thêm “… không ai có quyền xúc phạm đến niềm tin, lý tưởng, giáo lý của các tôn giáo đang sinh hoạt hợp pháp.”.

HL