Dăk Lăk: Tạm dừng khởi công 48 công trình với số tiền trên 60 tỉ đồng

Cùng với việc dừng khởi công các công trình để cắt giảm đầu tư, UBND tỉnh đã chỉ đạo giãn tiến độ đầu tư sang năm 2012 của một dự án và tạm dừng năm dự án đang chuẩn bị đầu tư. Ngoài ra, tỉnh đã thực hiện tiết kiệm giảm chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước với tổng số tiền là 84,3 tỉ đồng.

H.VY