Đăng kiểm nhận hồ sơ thiết kế ô tô qua mạng

Cơ chế này cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các văn bản, hồ sơ kỹ thuật liên quan đến Cục Đăng kiểm VN qua cổng thông tin điện tử của Cục. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí dịch vụ và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại Cục hoặc tại đơn vị được ủy quyền.

Ngoài thử nghiệm các dịch vụ trực tuyến trên, Cục Đăng kiểm VN cũng đang xây dựng năm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp chứng nhận cho đơn vị, đăng kiểm viên phương tiện thủy; chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển...