Đề xuất chi 190.000 tỷ đồng để hiện đại hóa đường sắt Bắc Nam

Theo Bộ Xây dựng, nội dung đồ án mới đề cập đến việc nâng cấp, hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc -  Nam hiện hữu, chưa đề cập đến việc quy hoạch tuyến đường sắt cao tốc trên tuyến Bắc - Nam. Đề nghị bổ sung nội dung trên vào đồ án quy hoạch, đồng thời có đánh giá tác động qua lại giữa tuyến đường sắt cao tốc và tuyến đường sắt hiện hữu để có các giải pháp hợp lý trong kế hoạch đầu tư như phân bổ vốn, thời gian đầu tư…

Mặt khác, Bộ Xây dựng cho rằng, theo nội dung đồ án, tổng nhu cầu vốn cho việc nâng cấp, hiện đại hóa tuyến đường sắt hiện hữu đến năm 2020 khoảng 190.000 tỷ đồng là nguồn vốn lớn so với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay. Đề nghị rà soát việc phân bổ nguồn vốn đầu tư giữa tuyến đường sắt Bắc - Nam với các tuyến đường sắt khác và giữa đường sắt với các phương thức vận tải khác trong ngành giao thông - vận tải.