Đến năm 2020, cân bằng xuất nhập khẩu

Đây là một nội dung quan trọng của quy hoạch tổng thể phát triển ngành thương mại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 mà Bộ Công Thương vừa quyết định.

Để cân bằng, nước ta phấn đấu đạt tốc độ tăng xuất khẩu bình quân 15%-16,5% trong giai đoạn 2011-2015 và 13,5%-15% trong giai đoạn 2015-2020, kiềm chế tốc độ tăng nhập khẩu ở mức 13%-15%.

Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ Công Thương đưa ra các giải pháp như tăng cường đàm phán với các đối tác để xóa rào cản nhập khẩu đối với các mặt hàng mà ta có lợi thế so sánh; tăng cường áp dụng biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp để bảo vệ doanh nghiệp trong nước.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đưa ra các chỉ tiêu phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ xuất nhập khẩu như phát triển cảng cạn/trung tâm logistic, cụ thể là sử dụng trên 700 ha đất, đầu tư trên 11.500 tỉ đồng xây dựng, phát triển 12 trung tâm ở phía Bắc và 10 trung tâm ở phía Nam.

Q.NHƯ