Theo đó, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa tại các phường là 60 m2, thị trấn là 80 m2 và xã là 100 m2. Diện tích tối thiểu đất nông nghiệp được phép tách thửa tại các phường là 300 m2, thị trấn là 500 m2 và xã là 1.000 m2.

Trường hợp người dân muốn tách một thửa đất ra khỏi thửa đất khác nhưng thửa đã tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu thì phải hợp thửa với một thửa khác liền kề, tạo thành thửa mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu.

Đối với trường hợp cá biệt, UBND cấp huyện có thể lập hội đồng tư vấn xem xét cho phép tách thửa hay không. Tuy nhiên, diện tích đất ở tối thiểu để được phép tách thửa trong trường hợp cá biệt cũng chỉ là 36 m2 với điều kiện chiều rộng và chiều sâu thửa đất không dưới 4 m.