Bộ GTVT vừa có công văn gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Vụ thuộc Bộ, Cục quản lý chuyên ngành, Ban Quản lý dự án, Tổng công ty thuộc Bộ… triển khai chỉ thị của Bộ Kế hoạch và đầu tư về chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.

Bộ GTVT: Cấm đưa vào hồ sơ mời thầu nội dung định hướng - ảnh 1
Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị triển khai đấu thầu rộng rãi các dự án. Ảnh: VIẾT LONG

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT tuyệt đối không đưa vào hồ sơ mời thầu các nội dung mang tính định hướng, tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu hoặc cản trở sự tham gia của nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Nội dung thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu lý do nhà thầu bị loại để đảm bảo công khai, minh bạch và tránh khiếu nại, khiếu kiện.

Tăng cường đăng tải hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với các gói thầu lựa chọn nhà thầu không thực hiện đấu thầu qua mạng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các trang thông tin điện của Bộ GTVT, của cơ quan, đơn vị mình.

Bộ GTVT cũng yêu cầu không được loại nhà thầu tại bước kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ dự thầu hồ sơ đề xuất (HSDT/HSĐX) do thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm khi chưa thực hiện làm rõ HSDT/HSĐX. Nghiêm cấm việc làm rõ HSDT/HSĐX dẫn đến thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu, nội dung cơ bản của HSDT/HSĐX đã nộp.

"Đảm bảo tỉ lệ đấu thầu qua mạng năm 2019 theo hình thức chào cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% số lượng về gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu....", Bộ GTVT chỉ đạo.

Để đảm bảo đạt tỉ lệ đấu thầu qua mạng nêu trên, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị quyết liệt chỉ đạo bộ phận tham mưu, giúp việc trong công tác lựa chọn nhà thầu tổ chức rà soát các gói thầu chưa phát hành hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu để lựa chọn gói thầu phù hợp, thực hiện các thủ tục trình duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các bản, chỉ thị của Bộ GTVT, Thủ tướng. Cụ thể, Chỉ thị số 01/2012 của Bộ GTVT về tăng cường công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ, công vụ liên quan đến hoạt động quản lý, thực hiện dự án, phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực. Chỉ thị số 05/2019 của Bộ GTVT về tăng cường kiểm soát công tác lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng xây lắp các dự án xây dựng công trình giao thông…