Trong kế hoạch UBND TP.HCM ban hành nêu rõ các công việc chủ yếu, giao cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR), Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1), Sở GTVT và các đơn vị liên quan.

Đã có kế hoạch vận hành, khai thác tuyến metro số 1 - ảnh 1
UBND TP.HCM đã giao trách nhiệm cho từng đơn vị thực hiện kế hoạch vận hành tuyến metro số 1. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Đầu tiên là công tác nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng, TP giao MAUR và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu từng hạng mục công trình; Phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường; Vận hành thử nghiệm và các thủ tục khác liên quan đến việc nghiệm thu công trình theo quy định.

Đối với Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng cần tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu.

MAUR chủ trì phối hợp HURC1 và các cơ quan, đơn vị liên quan đào tạo, chuyển giao công nghệ cho nhân sự vận hành, bảo trì. Đồng thời, MAUR cùng các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục bàn giao công trình cho HURC1 để thực hiện công tác vận hành, khai thác, duy tu và bảo dưỡng.

MAUR, HURC1 và các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo hành với thời gian theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật. Đồng thời, hỗ trợ vận hành, đào tạo, chuyển giao công nghệ bảo trì tại các gói thầu thuộc dự án theo quy định của hợp đồng và các quy định khác có liên quan.

Tiếp theo là công tác chuẩn bị và tiếp nhận vận hành, khai thác công trình, TP đã giao trách nhiệm cho từng đơn vị. Trong đó, công tác chuẩn bị của HURC1 là khẩn trương thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ đã được TP giao về việc thành lập công ty để đảm bảo đủ điều kiện tiếp nhận, vận hành, khai thác công trình.

Đối với công tác ban hành các quy định liên quan đến tổ chức, quản lý, vận hành, khai thác tuyến metro, Sở GTVT chủ trì xây dựng trình UBND TP ban hành.

MAUR chủ trì xây dựng các quy định về quản lý an toàn, chất lượng dịch vụ vận tải đường sắt đô thị; Quy định về quản lý, bảo trì, khai thác công trình đường sắt đô thị.

MAUR cũng xây dựng các chính sách, chương trình khuyến khích người dân tham gia hệ thống vận tải đường sắt đô thị; các chính sách huy động nguồn thu để vận hành hệ thống đường sắt đô thị.

Bên cạnh đó, MAUR còn xây dựng các chính sách quản lý, sử dụng, thu hút và khuyến khích phát triển nguồn nhân lực đường sắt đô thị ... trình Sở GTVT chủ trì thẩm định, tham mưu UBND TP xem xét, phê duyệt.

Đối với vấn đề xây dựng quy trình, định mức, đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công liên quan đến quản lý, vận hành và bảo trì đường sắt đô thị, TP giao MAUR chủ trì. Sau đó, trình Sở GTVT thẩm định, tham mưu UBND TP xem xét, phê duyệt.

MAUR cũng đề xuất kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định, báo cáo UBND TP về việc bố trí kinh phí thực hiện.

MAUR phối hợp với Sở GTVT hoàn thiện phương án giá vé cho giai đoạn ban đầu vận hành tuyến metro số 1, gửi Sở GTVT phối hợp Sở Tài chính rà soát, tổng hợp báo cáo UBND TP.