Cụ thể, việc giải quyết chế độ cho người lao động ở trạm Sông Phan (Bình Thuận, dừng hoạt động từ năm 2014) nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Do đó, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng xem xét cho phép tiếp tục được sử dụng nguồn Quỹ Bảo trì đường bộ để bố trí số tiền trên 1,4 tỉ đồng thực hiện chi trả chế độ trợ cấp mất việc làm cho người lao động.

“Việc sử dụng từ nguồn quỹ Bảo trì đường bộ cho nhiệm vụ này tương tự như đã giải quyết chế độ người lao động của các trạm thu phí Phả Lại, Nam Hải Vân thời gian qua…” - Bộ GTVT lý giải. 

Đối với việc giải quyết chế độ cho người lao động tại các bến phà ngừng hoạt động trong thời gian tới, Bộ GTVT cho biết các đơn vị quản lý bến phà phải có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định Bộ luật Lao động.

Trường hợp các bến phà dừng hoạt động dẫn đến đơn vị quản lý các bến phà này cũng dừng hoạt động, người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định Bộ luật Lao động….

Đối với người lao động tại các trạm thu phí trong thời gian tới, nếu được các đơn vị quản lý trạm thu phí tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 1-1-1995, các đơn vị này có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm theo quy định pháp luật đối với thời gian người lao động đã làm việc cho mình và chi trả trợ cấp thôi việc, đối với thời gian người lao động làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước trước đó.

Đối với người lao động được các đơn vị quản lý trạm thu phí tuyển dụng sau ngày 1-1-1995, các đơn vị này chỉ có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm theo quy định pháp luật đối với thời gian người lao động đã làm việc cho mình…