Theo nối dung quyết định này, đối với các tổ chức trực thuộc Vụ, Văn phòng, Thanh tra Bộ thì:
- Tổ chức có từ 7-10 người làm việc trong biên chế được bố trí 1 lãnh đạo cấp phó.
- Tổ chức có từ 11-14 người làm việc trong biên chế được bố trí tối đã không quá 2 lãnh đạo.
- Tổ chức có từ 15 người làm việc trong biên chế trở lên được bố trí tối đa không quá 3 lãnh đạo cấp phó.
Đối với số lượng cấp phó tại Tổng cục thì như sau:
- Tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng trực thuộc Tổng cục thì tối đa không quá 3 người.
- Tổ chức tham mưu giúp việc cấp trưởng các tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng trực thuộc Tổng cục; cơ quan tham mưu giúp việc Tổng cục trưởng và các tổ chức khác thì số lượng cấp phó được quy định tương tư như đối với các tổ chức trực thuộc Vụ, Văn phòng, Thanh tra bộ.
Đối với số lượng cấp phó tại Cục trực thuộc Bộ:
- Tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng trực thuộc Cục thì tối đã không quá 3 người.
- Tổ chức tham mưu giúp việc cấp trưởng các tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng trực thuộc Cục và các tổ chức khác thì quy định tương tư như đối với các tổ chức trực thuộc Vụ, Văn phòng, Thanh tra bộ.
Cạnh đó, văn bản còn nêu rõ quy định về số lượng cấp phó tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ như các trường đại học, học viện, cao đẳng...
Trong văn bản nêu rõ điều khoản chuyển tiếp đối với các cơ quan, đơn vị hiện có số lượng cấp phó nhiều hơn số lượng cấp phó quy định tại quyết định trên thì có thể tiếp tục duy trì số lượng cấp phó hiện có để đảm bảo ổn định. Khi cấp phó nghỉ chế độ, chuyển công tác, cơ quan, đơn vị không được bổ sung cấp phó để đảm bảo đúng số lượng quy định và chỉ được bổ sung khi số lượng cấp phó hiện chưa có đủ theo quyết định này.
Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm chức vụ người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức trước ngày quyết định có hiệu lực nếu sau khi sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu số lượng cấp phó mà thôi chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào vị trí mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì được hưởng bảo lưu phú cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Thông tư số 02 ngày 5-1-2005 của Bộ Nội vụ hoặc hưởng chính sách tinh giảm biên chế theo Nghị định sô 108 ngày 20-11-2014 của Chính phủ.