Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT tuyệt đối không đưa vào hồ sơ mời thầu các nội dung mang tính định hướng, tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu hoặc cản trở sự tham gia của nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Nội dung thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu lý do nhà thầu bị loại để đảm bảo công khai, minh bạch và tránh khiếu nại, khiếu kiện.

Tăng cường đăng tải hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với các gói thầu lựa chọn nhà thầu không thực hiện đấu thầu qua mạng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các trang thông tin điện tử của Bộ GTVT, của cơ quan, đơn vị mình.

Bộ GTVT cũng yêu cầu không được loại nhà thầu tại bước kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (HSDT, HSĐX) do thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm khi chưa thực hiện làm rõ HSDT, HSĐX. Nghiêm cấm việc làm rõ HSDT, HSĐX dẫn đến thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu, nội dung cơ bản của HSDT, HSĐX đã nộp.

“Đảm bảo tỉ lệ đấu thầu qua mạng năm 2019 theo hình thức chào cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% số lượng về gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu...” - Bộ GTVT chỉ đạo.