Bộ cũng yêu cầu thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính , tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai , minh bạch hoạt động quản lý nhà nước. Rà soát, giảm ch i phí tuân thủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Bãi bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết, làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp, gây cạnh tranh không bình đẳng.

Cùng đó, Bộ cũng yêu cầu các đơn vị chủ động chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đơn giản hóa và cải tiến quy trình, thủ tục kiểm tra, kiểm dịch, kiểm soát, kiểm nghiệm, thẩm định và các hoạt động có liên quan đến cấp giấy phép và các giấy tờ khác. Trên cơ sở đó tiếp tục đề xuất giảm mức thu phí, giá gắn với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp.