(PL)- Bộ GTVT vừa giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì lập đề án kết nối mạng lưới giao thông các tỉnh ĐBSCL trình Bộ GTVT. Đề án phải được hoàn thiện và trình Bộ GTVT trong tháng 4-2019.

Theo đó, mục tiêu của đề án là để phát huy hiệu quả khai thác các dự án kết cấu hạ tầng giao thông đã và đang được đầu tư; đặc biệt là các dự án có tính chất động lực, tác động lan tỏa của khu vực ĐBSCL, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh.

đề án cần làm rõ các vấn đề như phân tích, đánh giá toàn diện hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông của khu vực; kết nối hạ tầng giao thông với các cảng biển, các khu công nghiệp, cửa khẩu, các trung tâm chính trị, kinh tế của vùng” - Bộ GTVT yêu cầu.

Cùng đó, đề án cần xác định nhu cầu vận tải, đánh giá tiềm năng, lợi thế của khu vực, xu thế phát triển ảnh hưởng đến phát triển kết cấu hạ tầng giao thông khu vực. Từ đó, Tổng cục Đường bộ VN cần đề xuất các phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, kết nối đồng bộ giữa các phương thức vận tải trong khu vực; xây dựng lộ trình, thứ tự ưu tiên, phương án và hình thức đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông trong khu vực.

P.PHONG