Theo đó, giai đoạn 2019-2020 của dự án vành đai 2 chủ yếu thông qua chủ trương, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai sau năm 2020. UBND TP sẽ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy thông qua trước khi trình HĐND TP về chủ trương, phân kỳ đầu tư và tiến độ thực hiện đoạn 1, đoạn 2 dự án. Đối với đoạn 3 (từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa - quốc lộ 1, quận Thủ Đức), UBND TP sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận sử dụng các khu đất đủ điều kiện để thanh toán cho hợp đồng BT dự án.

Ngoài ra, Sở KH&ĐT cũng được giao xem xét các dự án thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) khác thì sử dụng vốn ngân sách TP để nghiên cứu lập, thẩm định, trình duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Đồng thời chấm dứt việc giao các nhà đầu tư tự bỏ chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.