(PL)- UBND TP.HCM vừa duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP do Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) tài trợ.

Dự án này sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật và đánh giá việc đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP một cách toàn diện.

Trong đó, mục tiêu ngắn hạn của dự án là đánh giá tổng thể về hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin, các hệ thống và hạ tầng kỹ thuật phục vụ chỉ huy điều hành đô thị thông minh của TP.

Đồng thời, dự án cũng đề xuất mô hình, thiết kế kỹ thuật, nguyên tắc vận hành, mô hình tổ chức khuyến nghị cho việc xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Mặt khác, đơn vị tư vấn sẽ đánh giá và ước tính chi phí vòng đời của việc xây dựng và vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh, đánh giá các tác động về kinh tế - xã hội cho việc hình thành trung tâm này.

NGUYỄN CHÂU