Theo đó, Công ty CP Du lịch sinh thái Long Hải đã không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định. Cụ thể, ngày 11-6-2019 Đoàn thanh tra của Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành kiểm tra thực tế tình hình hoạt động của KDL sinh thái Long Hải (thuộc Công ty CP Du lịch sinh thái Long Hải).

Qua kiểm tra đoàn ghi nhận, KDL này không xây dựng hệ thống xử lý nước thải để thu gom, xử lý nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động, toàn bộ nước thải cho tự thẩm vào môi trường. Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu nước thải lấy tại hố gas tự thẩm khu vực bếp của KDL để xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy KDL sinh thái Long Hải đã có hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 10 lần trở lên, trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày (thông số BOD5 vượt 1,6 lần; Amoni vượt 1,07 lần; tổng Colifrom vượt 22 lần). Do Khu du lịch sinh thái Long Hải không có biện pháp xác định lưu lượng nước thải tại khu vực bếp vì vậy áp dụng định mức xả thải thấp nhất là 5m3/ngày.

Ngoài tổng mức phạt tiền là 312 triệu đồng, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn áp dụng hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động xả thải ra môi trường trong vòng sáu tháng tính từ ngày 4-10-2019 cho đến khi cơ quan chức năng của Sở TN&MT kiểm tra, xác nhận đã khắc phục xong hậu quả vi phạm theo quy định tại Điều 54 của Nghị định 155/2016/NĐ-CP.

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu buộc công ty CP Du lịch sinh thái Long Hải xây lắp, vận hành công trình bảo vệ môi trường và lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trình cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; chi trả chi phí trưng càu giám định phân tích mẫu nước thải vượt quy chuẩn cho phép.