(PL)- UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch xây dựng thành phố xanh - thân thiện môi trường giai đoạn 2020-2025.

trong giai đoạn trên có 100% tuyến đường có vỉa hè ổn định, có quy mô từ 3 m trở lên được trồng cây xanh; trung bình hằng năm tăng 5 ha/năm mảng xanh. đồng thời, tp sẽ đầu tư xây dựng 150 ha đất công viên; tỉ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán đạt 41,0%; chỉ tiêu cây xanh đô thị đạt 0,65 m2/người.

Ngoài ra, TP cũng đề ra mục tiêu mỗi phường, xã, thị trấn, mỗi cơ quan, công sở, bệnh viện, trường học trên địa bàn TP phải có công trình phát triển mảng xanh mang hình thức phù hợp với điều kiện từng địa phương,
đơn vị...

tp.hcm cũng phấn đấu trong năm 2020 sẽ duy trì kết quả hoàn thành xử lý, chuyển hóa điểm ô nhiễm do tồn đọng rác thải thành các công viên, mảng xanh, công trình phục vụ cộng đồng. bên cạnh đó, tp tăng tối thiểu 15 ha đất công viên, mảng xanh công cộng trên địa bàn...

NGUYỄN CHÂU