Theo dự thảo thì Phòng phải báo cáo định kỳ với UBND quận về nội dung công tác của Phòng. Về phần này, Phòng Tư pháp quận 1 đề nghị bổ sung thêm là trưởng Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) có trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND quận 1 (khi được yêu cầu). 

Theo dự thảo thì chức năng của phòng này là tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng; kiến trúc; phát triển đô thị; chiếu sáng đô thị; cây xanh đô thị; giao thông vận tải… và các lĩnh vực khác được giao theo quy định pháp luật.

Ngoài nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể về công tác quản lý nhà nước, xây dựng, quy hoạch, kiến trúc thì phòng này có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể về lĩnh vực giao thông vận tải là trình UBND quận chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn quận theo phân cấp của UBND TP. Giúp UBND quận cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đào đường và kiểm tra việc xây dựng công trình, đào đường theo giấy phép đã cấp.

Phòng Tư pháp quận 1 đề xuất bổ sung trong dự thảo đoạn “tham mưu giúp UBND quận 1 thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tổ chức thi hành các quyết định hành chính”.

Phòng QLĐT là nơi tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải tỏa lấn chiếm hàng lang an toàn giao thông trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở GTVT và chỉ đạo của UBND quận 1…

Về cơ cấu và tổ chức thì phòng này có một trưởng phòng phụ trách và không quá ba phó phòng chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND quận 1 về toàn bộ công tác (Hiện tại, Phòng QLĐT quận 1 chỉ có một trưởng phòng và một phó phòng). Trong phòng này có các tổ và đội như tổ cấp giấy phép xây dựng; quản lý nhà ở và công sở; quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị; quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị; hành chính, quản trị; đội quản lý trật tự đô thị (có quy chế tổ chức và hoạt động riêng). 

Khi phối hợp với các cơ quan chuyên môn khác thuộc quận, nếu chưa nhất trí ý kiến với thủ trưởng cơ quan chuyên môn trình chủ tịch UBND quận xem xét, quyết định.