Nhằm thống nhất trình tự, cách thức thực hiện và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong công tác phối hợp giải quyết hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo về việc phối hợp giải quyết hồ sơ xử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND thành phố.

Theo đó, cơ quan tiếp nhận, rà soát hồ sơ vi phạm, đối với VPHC về bảo vệ môi trường do Sở TN&MT, Công an TP.HCM phát hiện thuộc thẩm quyền xử phạt của chủ tịch UBND TP.HCM. Cụ thể, Sở TN&MT, Công an TP.HCM hoàn chỉnh hồ sơ, đề xuất, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt VPHC theo thẩm quyền.

Đối với VPHC về bảo vệ môi trường do UBND quận/ huyện, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao phát hiện thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND TP.HCM và giao Sở TN&MT tiếp nhận, rà soát và tham mưu Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành quyết định xử phạt VPHC theo thẩm quyền.

Xử lý VPHC trong lĩnh vực môi trường cần nhanh chóng - ảnh 1Một số cơ sở xả thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: CN

Về thời hạn chuyển, xử lý hồ sơ xử phạt đối với VPHC về bảo vệ môi trường do UBND quận, huyện, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp phát hiện, trong vòng năm ngày (kể từ ngày lập biên bản VPHC), UBND quận/huyện, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp chuyển hồ sơ đến Sở TN&MT để rà soát, tham mưu Chủ tịch thành phố ban hành quyết định xử phạt VPHC theo thẩm quyền.

Đối với VPHC về bảo vệ môi trường do UBND quận/huyện, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp phát hiện và thuộc trường hợp được gia hạn thời hạn ban hành quyết định xử phạt VPHC theo quy định tại đoạn 2 Khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý VPHC, chậm nhất 20 ngày kể từ ngày lập biên bản VPHC, UBND quận, huyện, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp chuyển hồ sơ đến Sở TN&MT để rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định xử phạt theo thẩm quyền.

Đồng thời, lãnh đạo UBND quận, huyện, lãnh đạo Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp có văn bản gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt VPHC theo quy định Khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý VPHC.

Trường hợp hồ sơ vi phạm do UBND quận, huyện, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao chuyển mà cơ sở pháp lý để xử phạt chưa chặt chẽ, trong vòng 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận, Sở TN&MT đề nghị cơ quan chuyển bổ sung, củng cố hồ sơ. Thời hạn hoàn chỉnh, bổ sung, củng cố hồ sơ là năm ngày kể từ ngày tiếp nhận.

Sau khi nhận đủ hồ sơ và đủ cơ sở xử phạt, Sở TN&MT tham mưu, kiến nghị Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định xử phạt VPHC, đảm bảo thời hạn còn lại để ra quyết định xử phạt ít nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

 

Nguyên tắc kiểm tra, xử phạt VPHC trong lĩnh vực môi trường

Hoạt động, kiểm tra, xử lý VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được thực hiện dựa trên chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt hoặc kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan.

Quá trình kiểm tra, xử lý VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường phải được thực hiện đúng pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, không được gây phiền hà đối tượng được kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, xử lý VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường phải đảm bảo tính kịp thời, phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.