Dự kiến tăng 26,5% lương hưu

Mức tăng thêm là 26,5%, dự kiến thực hiện từ ngày 1-5. Theo đó, bảy nhóm đối tượng được điều chỉnh.

Thứ nhất là cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ Quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng. Thứ hai là cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP, Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng. Thứ ba là người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật…

HL