Được nhận thù lao khi họp góp ý văn bản QPPL

Những nội dung chi theo thông tư nói trên gồm những khoản như chi tổ chức các cuộc họp bàn kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản; chi điều tra, khảo sát thực tế phục vụ công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản; chi lấy ý kiến chuyên gia; chi công bố kết quả xử lý văn bản trái pháp luật, kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản trên các phương tiện thông tin đại chúng; chi tổ chức đội ngũ cộng tác viên kiểm tra văn bản…

Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 122 là phụ lục một số mức chi đặc thù. Cụ thể, chi cho các thành viên tham gia họp, hội thảo, tọa đàm… là 100.000 đồng/người/buổi; chi lấy ý kiến chuyên gia đối với văn bản thuộc chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn phức tạp từ 300.000 đến 600.000 đồng/báo cáo. Mức chi chung đối với thù lao cộng tác viên kiểm tra văn bản từ 70.000 đến 140.000 đồng/văn bản, đối với văn bản thuộc chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn phức tạp là 300.000 đồng…

ĐỨC MINH