Duyệt quy hoạch 1/500 Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM

Dự báo quy mô số phần mộ cát táng là 20.000, trong đó số phần mộ hiện trạng là 15.000, số phần mộ xây mới mở rộng là 5.000.

N.NAM