Giảm thủ tục hành chính trong khai thuế

Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn: hồ sơ cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh chỉ bao gồm tờ khai thuế theo mẫu số 01/TK-SDDPNN ban hành kèm theo thông tư 153/2011/TT-BTC và bản chụp chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng minh thư quân đội.

Giảm thủ tục hành chính trong khai thuế ảnh 1

Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm, hồ sơ bao gồm tờ khai thuế cho từng thửa đất chịu thuế theo mẫu tờ khai số 01 nếu là cá nhân và 02/TK-SDDPNN nếu là tổ chức, kèm theo bản chụp các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế (nếu có). Xem văn bản.

Đ.Liên